Անգլերենի մոլորակ

Alpha Centauri

Alpha Centauri is a triple-star system. One of the three stars in Alpha Centauri is Proxima Centauri, which is the nearest star to the Earth, except, of course, for the Sun. The name «Proxima» comes from a Latin word which means «close».

Even though Proxima Centauri is the closest star to the Earth outside of our solar system, it is not really close. Interstellar distances are so large that they are almost impossible to imagine. A person traveling in a modern spacecraft would not arrive at Proxima Centauri within this lifetime, or the next, or even ten lifetimes because the distance is so great. Light travels at a speed of 186000 miles per second, and it still takes light more than four years to travel from Proxima Centauri to the Earth.

Alpha Centauri can be easily seen in the night sky without a telescope from certain parts of the Earth. It is the third brightest star in the sky, out of approximately 6000 visible stars. It cannot be seen from most parts of the United States because most of the United States is too far north; however, it can be seen from the southern parts of the southernmost states.

Մայրենիի մոլորակ

«Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն» նախագիծ

  • ծանոթացեք մեկնարկային մեդիափաթեթին, ընտրեք մեկ նյութ, կարդացեք, գրավոր վերապատմեք 5-7 նախադասությամբ, կարդացածը բանավոր ներկայացրեք դասարանում, կարող եք նաև ռադիոնյութ պատրաստել

Մխիթար Սեբաստացին՝ Մխիթարյան միաբանության հիմնադիրն է։ Նա ծնվել է փետրվարի յոթին։ Մխիթար Սեբաստացին գիտակցում էր, որ կան հոգևոր տարածքներ, որոնք հարկ է, որ անձեռնմխելի բոլոր միջամտումներից, ցանկացած նպատակադրումներից։ Աբբահոր համար՝ այդպիսի հոգևոր տարածք էր Հայաստանն ու հայ առաքելական եկեղեցին: Այդ պատճառով Մխիթար Սեբաստացին, ով նաև Կաթոլիկ եկեղեցու աբբահայրն էր, թույլ չէր տվել իր հետնորդներին Հայոց աշխարհում կաթոլիկություն քարոզելը և ես էլ եմ կարծում, որ դա  ճիշտ է։ Իր նպատակն էր լույս թափել հայ ժողովրդի խավարի մեջ, կրթել նրանց։ Մեջբերում տեքստից։ Продолжить чтение ««Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն» նախագիծ»

Անգլերենի մոլորակ

My Autumn Holidays

My autumn holidays were uneventful. I visited my grandmother, my aunt, my cousins and spent much time with them. Most of the time I was at home and I cleaned up the house. This year I finally celebrated Halloween, because it was during the autumn holidays. It was nice not to get up early and I usually got up at 13:00. I spent hours sitting in front of the computer and drank too much tea with sweets. I wish the holidays could have lasted for at least two weeks.

Պատմություն

Երեխաների իրավունքները

1․ Ուսումնասիրե՛ք «Երեխայի իրավունքների մասին Կոնվենցիան» /1989թ., նոյեմբերի 20/ և «ՀՀ Օրենքը Երեխայի իրավունքների մասին» /1996թ., մայիսի 29/, և ձեր ուսումնասիրության հիման վրա ներկայացրե՛ք երեխայի իրավունքների վիճակը Հայաստանում /փաստաթղթերում գրված հոդվածներն ու դրույթները որքանո՞վ են գործում իրականում, կոնկրետ ո՞ր կետերն են հաճախակի խախտվում պետության կողմից և այլն/: Продолжить чтение «Երեխաների իրավունքները»

Անգլերենի մոլորակ

Aspirin

Bottle of aspirin

Aspirin’s origins go back at least as early as 1758. In that year, Englishman Edward Stone noticed a distinctive bitter flavor in the bark of the willow tree. To Stone, this particular bark seemed to have much in common with “Peruvian Bark,” which had been used medicinally since the 1640s to bring down fevers and to treat malaria. Stone decided to test the effectiveness of the willow bark. He obtained some, pulverized it into tiny pieces, and conducted experiments on its properties. His tests demonstrated that this pulverized willow bark was effective both in reducing high temperatures and in relieving aches and pains. In 1763, Stone presented his findings to the British Royal Society.

Several decades later, further studies on the medicinal value of the willow bark were being conducted by two Italian scientists. These chemists, Brugnatelli and Fontana, determined that the active chemical that was responsible for the medicinal characteristics in the willow bark was the chemical salicin, which is the active ingredient of today’s aspirin.

The name “aspirin” is the trade name of the drug based on the chemical salicin, properly known as acetylsalicylic acid. The trade name “aspirin” was invented for the drug in the 1890s by the Bayer Drug Company in Germany. The first bottles of aspirin actually went on sale to the public just prior to the turn of the century, in 1899.

Անգլերենի մոլորակ

Truth about the fairies

Before the 17th century, fairies, also known as elves, goblins, pixies, ‘the little people’ or ‘the hidden people’, were feared and thought to be cruel and dangerous. But after that they were thought of as tiny, cute, lovable, angel-like creatures with wings.

Some thought they were spirits of wood and water, others — that they were restless ghots of non-christened babies, yet others thought they were a separate creation like humans and animals.

They were smaller than ordinary people — the size of children, about of four feet. Their dress was green or brown. Occasionally they were naked. They lived in lonely places and were nocturnal by nature.

Fairies generally hated humans and stole their babies, tools, saucepans, food and clothing. At night they raided the fruit trees and milked the cows. Sometimes they were friendly. They did household jobs and mended things on the farm in return for food and old clothes.

The first thing we notice about these people is that their needs were not at all supernatural. They wanted food and were ready to work or steal in order to get it. Surely these were not ghosts or spirirts. Who were they then? We will never know the truth about the fairies. Продолжить чтение «Truth about the fairies»

Հասարակագիտություն

Հասարակագիտություն

Համեմատե′ք «Պարտք» «խիղճ»  «Ամոթ» հասկացությունները: Գրավոր ներկայացրե′ք ձեր կարծիքը:

Չնայած այն բանին, որ այս բառերը շատ տարբեր են և տարբեր նշանակություն ունեն, ես այս բառերի մեջ գտնում եմ որոշ նմանություններ։

<< Պարտք >>

Իմ կարծքով պարտք անելը դա այդքան էլ լավ բան չէ։ Պարտքը այնպիսի բան է, որ եթե դու պարտք ես անում, դա նշանակումն է, որ դու էլ ուրիշ ելք չունես և դա քո վերջին տարբերակն է։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր չեն նայում այդպիսի բաների։ Նրանք բոլոր հարմար պահերին պարտք են անում և նույնիսկ չեն ուզում այն վերջում վերադարձնել։ Պարտք անելը ոչ միշտ է կապված նյութական բաների հետ։ Օրինակ՝ հնարավոր է, որ քեզ մեկը օգնում է և դու համարում ես, որ պարտք ունես նրան տալու՝ չնայած այն բանին, որ դա պարտադիր բան չէ։

<< Խիղճ >> և << Ամոթ >> հասկացությունները ավելի շատ կապված են և կախված են էմոցիաներից։ Մարդը կարող է ոչ խիղճ ունենալ, ոչ էլ ամոթ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա նույնիսկ լավ է։ Իհարկե ես դա ասում եմ այս երկու բառերի լավ կողմը տեսնելով, բայց միևնույնն է այս հասկացությունները չեն կարող ամբողջովին բացակայել մարդկանց մոտ։ Բայց եթե տեսնել այս հասկացությունների վատ կողմը՝ ավելի լավ է, որ մարդը և այն և այն ունենա․․․